EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Dobro Došli na Sajt ITNMS

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS) Beograd, proslavio je 2008. godine 60 godina svog postojanja. Osnovan je 1948. god. rešenjem vlade FNRJ sa osnovnim zadatkom razvoja istraživanja valorizacije mineralnih sirovina i njihove metalurške prerade. U okviru ovakvog programa, postavljen je i veliki naučni i stručni, strogo namenski, zadatak za istraživanje izdvajanja urana iz domaćih mineralnih i nekonvencionalnih sirovina i dobijanja nuklearno čistih soli pogodnih za dalju preradu u gorive elemente.

Za rešavanje ovakvih složenih razvojnih multidisciplinarnih tehnoloških problema Institut se opremio najsavremenijom procesnom opremom i instrumentalnom tehnikom i posebno je razvijao istraživačke kadrove različitog naučnog i stručnog profila (inženjere za tehnologije pripreme i koncentracije mineralnih sirovina, hidrometalurške i metalurške tehnologije, hemičare, fizičare, fiziko-hemičare, biologe, inženjere mašinstva).

Sa čestim promenama drustvenih i posebno privrednih uslova INTMS je godinama menjao sadržaj, obim i organizaciju naučno-istraživačkog rada prilagodjavajući ih uslovima pogodnim za opstanak i pre svega za efikasniji razvoj.

Euraxess serbia

ITNMS je 29.06.2009. potpisao Povelju o privrženosti i postao lokalno kontakt mesto (LoCP ) Euraxess mreže, čiji je osnivač Evropska komisija.

Obaveštenja Jan 25, 2023.

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 25.01.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2023. godini za 14 programskih aktivnosti. U okviru ovog javnog poziva objavlјen je i 23. javni poziv za dodelu stipendija studentima doktorskih akademskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija koji se uklјučuju u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Javni poziv za stipendiranje doktoranada objavlјen je 25.01.2023. godine i otvoren je 30 dana od datuma objavlјivanja zaklјučno sa 24.02.2023. godine. Kriterijumi, uputstva, prijave i ostali obrasci mogu se preuzeti na veb-sajtu Ministarstva www.nitra.gov.rs.

Dec 26, 2022.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 25. decembra 2022. godine raspisalo je Šesti poziv za uklјučenje talentovanih mladih istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO. Tekst Poziva i prijave mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva www.nitra.gov.rs na adresi: https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php.

Dec 03, 2021.

Upravni odbor ITNMS-a na elektronskoj sednici dana 02.12.2021. godine, a na osnovu prethodne saglasnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 110-00-192/2021-14 od 04.11.2021. godine doneo je Statut Instituta koji možete preuzeti ovde.

Apr 18, 2019.

Dobitnici Nagrade grada Beograda za 2018. godinu proglašeni su na svečanoj sednici Skupštine Grada Beograda koja je održana u Starom dvoru.

Nagrada grada Beograda za delo iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka za 2018. godinu dodeljna je našem uvaženom kolegi dr Aleksandru M. Spasiću za delo: Rheology of Emulsions - ELECTROHYDRODYNAMICS PRINCIPLES.
Za više informacija pogledati ovde

Nov 27, 2015.

Objavljen opšti akt ITNMS o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja koji se nalazi u PDF formatu pod Akta ITNMS redni broj 18

Jun, 2014.

Sa velikim ponosom ističemo da je Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, ITNMS ove godine zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Kemijsko-tehnološkim fakultetom, Univerzitet u Splitu, Republika Hrvatska u periodu od 8. do 13. juna u Beogradu, orgranizovao svetsku konferenciju o prirodnim zeolitima: 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites - Zeolite 2014.

Zeolite 2014 je poslednja u seriji konferencija organizovana pod okriljem Međunarodnog udruženja o prirodnim zeolitima (International Natural Zeolite Association-INZA) koja se tradicionalno održava počev od 1976. godine kada je prvi put organizovana u Tucson, Arizona, SAD (Zeolite ’76). Nakon toga konferencije su održavane u: Budimpešti, Mađarska (Zeolite ’85), Havani, Kuba (Zeolite ’91), Bojsu, Ajdaho, SAD (Zeolite ’93), Išiji (Napulj), Italija (Zeolite ’97), Solunu, Grčka (Zeolite ’02), Sokoru, Novi Meksiko, SAD (Zeolite ’06) i Sofiji, Bugarska (Zeolite 2010).

Konferencija u Beogradu je obijedinila naučne radove iz 40 zemalja širom sveta i ugostila preko 120 učesnika.

Više informacija možete pronaći ovde.

AktuelnostiOglas Magacinski prostor: Prikupljaju se ponude za izdavanje magacinskog prostora u centru, Oblakovska ulica, mogućnost korišćenja kancelarije i telefona.
Informacije na telefon: 063 348 279 ili na e-mail: itnms@itnms.ac.rs


Javne nabavke Jan 13, 2021. Javna nabavka JNMV 1-1-1/2020 Električna energija:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF


Jan 29, 2020. Javna nabavka JNMV 4-1-1/2019 Električna energija:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF


Dec 11, 2019. Javna nabavka JNMV 3-1-10/2019 Planetarni mlin pulverzator:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PDF


Okt 25, 2019. Javna nabavka JNMV 2-1-2/2019 Lož ulje - Euro EL:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PDF
Okt 22, 2019. Javna nabavka JNMV 1-2-4/2019 Rekonstrukcija indukcione peći za livenje u vakuumu:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PDF


Jan 29, 2019. Javna nabavka JNM 4-1/2018 Električna energija:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF


Nov 22, 2018. Javna nabavka JNMV 2/2-2/2018 Ulјe za loženje - Gasno ulјe ekstra lako evro EL:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PDF


Nov 06, 2018. Javna nabavka JNMV 2-5/2018 Laboratorijski disk mlin sa kompletom diskova za mlevenje:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - PDF
Pitanja i odgovori kod konkursne dokumentacije - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF


Okt 26, 2018. Javna nabavka JNMV 2-2/2018 Ulјe za loženje - Gasno ulјe ekstra lako evro EL:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o obustavi postupka - PDF
Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke - PDF


Avg 24, 2018. Javna nabavka JNMV 1-2/2018 Kristalografski softver:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF


Feb 05, 2018. Javna nabavka JNMV 3-2/2017 Električna energija:
Poziv za podnošenje ponuda - PDF
Konkursna dokumentacija - PDF
Odluka o dodeli ugovora - PDF


ARHIVA

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583