Centar za proizvodnju

Delatnost centra za eksperimentalnu proizvodnju je izrada odlivaka, legura, soli i oksida metala iz primarnih i sekundarnih sirovina.

Prerada metala u tečnom stanju

               

Izrada predlegura, legura i odlivaka vrši se na srednjefrekventnom indukcionom postrojenju”IP 150/III” koji poseduje tri izlivna sistema i to:

Prerada metala u plastičnom stanju

Legure za meko lemljenje iz sistema Pb-Sn i Pb-Sn-Sb Legure sa srebrom
- PbSn30               PbSn25Sb1,7
- PbSn36               PbSn8Sb0,6 
- PbSn50               PbSn5Sb14
- PbSn60
- po zahtevu kupca

Legure se izrađuju u sledećim oblicima:

- blok
- trouglasta šipka 10x10x10x400mm
- žica F2,5mm; F3mm; F4mm; F10mm
- po zahtevu kupca

- Pb-Ag
- Sn-Ag                                                          
- Pb-Sn-Ag
- po zahtevu kupca

Legura se izrađuje u obliku: bloka, šipke, žice i po zahtevu naručioca.

Niskotopive legure na bazi Bi Legure za ležaje
- Vudov metal Bi(50,0) Pb(25,0) Sn(12,5) Cd(12,5)
- Lipovicov metal Bi(50,0) Pb(26,7) Sn(13,3) Cd(10,0)
- Rosov metal Bi(50,0) Pb(25,0) Sn(25,0)
- Njutnov metal Bi(50.0) Sn(18,8) Pb(31,2)
- Lihtenbergov metal Bi(50,0) Sn(20,0) Pb(30,0)
- po zahtevu kupca 
- Cu(4,5) Sn(91,0) Sb(4,5)
- Cu(3,5) Sn(89) Sb(7,5)
- Cu(8,0) Sn(84) Sb(8,0)
- Sn(10,0) Sb(15,0) Pb(75,0)
- Sn(5,0) Sb(15,0) Pb(80,0)                                                                            
- po zahtevu kupca

 

 

Prerada metala hidrometalurškim postupcima

Proizvodnja soli i oksida metala tehničkog i p.a. kvaliteta iz primarnih i sekundarnih sirovina:

PROIZVODI NA BAZI KOBALTA PROIZVODI NA BAZI  NIKLA
KOBALTNITRAT  Co(NO3)2x6H2O
KOBALTBAZNIKARBONAT  xCoCO3.yCo(OH)2
KOBALTSULFAT  CoSO4x6-7H2
KOBALTHLORID  CoCl2x6H2O
KOBALTACETAT  Co(CH3COO)2x4H2O
KOBALTOKSID

NIKLSULFAT  NiSO4x6-7H2O
NIKLHLORID  NiCl2x6H2O
NIKLOKSID
PROIZVODI NA BAZI BAKRA, OLOVA I MAGNEZIJUMA PROIZVODI NA BAZI CINKA
BAKARACETAT Cu(CH3COO)2x4H2O
OLOVOACETAT Pb(CH3COO)2x4H2
MAGNEZIJUMHLORID MgCl2
BAKAR(I)OKSID Cu2
BAKAR(II)OKSID CuO
CINKSULFAT ZnSO4x7H2O
CINKHLORID ZnCl2
CINKFOSFID Zn3P2
CINKOKSID-taložni

 

Prerada sekundarnih sirovina i međuprodukata metalurgije

Saradnici u centru:

1. mr Vladislav Matković, istraživač saradnik, šef centra
2. Mladen Ignjatović, samostalni tehnički saradnik
3. Ivan Tomić, samostalni tehnički saradnik
4. Dragan Jovanović, samostalni tehnički saradnik
5. Vesko Mićunović, kvalifikovani radnik