Centar za zaštitu životne sredine

Laboratorija za zaštitu životne sredine

Strategija rada Centra usmerena je ka razvoju tehničko-tehnoloških rešenja za poboljšanje postojećih proizvodnih procesa u industriji, u cilju smanjenja stepena zagađivanja radne i životne sredine. Aktivnosti koje se sprovode u okviru Centra pokrivaju razvoj novih materijala i metoda za smanjenje emisije zagađujućih materija, za tretman otpadnih voda, tečnog i čvrstog otpada i analizu uticaja objekata i radova na životnu sredinu.

Delatnost Centra je podeljena u dva segmenta:

Naučno-istraživački rad

Istraživanja u Centru sprovode se kroz projekte finansirane od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije:

Saradnja sa privredom

Pored naučno-istraživačkog rada, Centar je posvećen i pružanju usluga u oblasti aerozagađenja. U sklopu Centra posluje Laboratorija za zaštitu životne sredine, ovlašćena od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Repubilke Srbije (rešenje br. 353-01-00557/1/2005-02 i rešenje br. 353-01-00558/1/2005-02) i akrditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (sertifikat br. 01-153) za sledeći obim delatnosti:

Fizičko-hemijska ispitivanja ambijentalnog vazduha

Fizičko-hemijska ispitivanja stacionarnih izvora emisije

Pored merenja, laboratorija pruža i usluge izrade studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Laboratorija ima dugogodišnju tradiciju i veliko iskustvo u oblasti aerozagađenja, o čemu svedoče višegodišnja saradnja sa velikim brojem privrednih subjekata i saradnja sa drugim naučnim institucijama u zemlji.