Centar za pripremu mineralnih sirovina

 

Usitnjavanje i mehanohemijski procesi

OBLAST:

Osnovna, primenjena irazvojna istraživanja ultra finog usitnjavanja mikronizacije), kao i mehaničkog i mehanohemijskog aktiviranja prirodnih i sintetičkih materijala:

 

 

 

Operacije i procese u pripremi mineralnih sirovina (PMS)

OBLAST:

Primenjena, razvojna i fundamentalna istraživanja metaličnih, nemetaličnih, energetskih i sekundarnih mineralnih sirovina u cilju:

ISPITIVANJA:

OSTALO: 

 

 

Inženjering i monitoring

OBLAST:

U sektoru ITNMS za praćenje, kontrolu i realizaciju industrijske primene razvojnih tehničko-tehnoloških rešenja za probleme prerade i korišćenja raspoloživih sirovina, sinteze keramičkih, neorganskih, metalurških materijala i materijala za zaštitu životne sredine, vrši se kompletno projektovanje i inženjerizacija (realizacija) navedene problematike.

Projektovanje razvojnih tehničko–tehnoloških rešenja na bazi procesnih rezultata verifikovanih u poluindustriijskim ili industrijskim uslovima, vrši se po usvojenoj proceduri:

Realizacija glavnih-izvođačkih projekata za razvijena tehničko–tehnološka rešenja, vrši se:

Dobijanje visokokvalitetnih proizvoda specijalnih svojstava prečišćavanjem osnovnih sirovina

Nemetalične sirovine:

 • Peskova (kvarcni pe{~ari, kvarcni pesak, kvarc).
 • Kaolina, feldspata, liskuna, kvarca (beli graniti,kaolinisani graniti, pegmatiti, kvarcno-feldspatsko-liskunski pesak).
 • Karbonatne (Ca-karbonatne sirovine, Ca-Mg karbonatne sirovine, Mg- karbonatne sirovine).
 • Gline (kaolinitsko-ilitske, bentonitske).
 • Ostale mineralne sirovine (bariti, borati, fluoriti, volastoniti, talk, duniti, petru{ke sirovine).
 • Sinteti~ke (sinteti~ki mulit, elektrotopljeni kvarc, sinteti~ki gips, sinteti~ki volastonit).

Metalične sirovine:

 • Magnetit
 • Titanomagnetit
 • Titan
 • Nikl
 • Molibden
 • Boksit
 • Plemeniti metali

Sekundarne sirovine:

Tehnogeni otpad:

 • eksploatacije, pripremanja/koncentracije mineralnih sirovina (jalovina pri rudarskoj eksploataciji, separacijske jalovine, flotacijske jalovine, jalovine hidrohemijske pripreme).
 • metalur{ke proizvodnje (piritni ogarci, livene i granulirane {ljake metalur{kih kombinata, sirovine obojenih metala).
 • toplotno energetske proizvodnje.({ljke termoelektrana, elektrofilterski pepeli termoelektrana).
 • hemijske proizvodnje (pepeli iz proizvodnje cementa, gar iz visokih dimnjaka i njihovih filtera, fosfogips, “mikrosilicija”).
 • proizvodnje neorganskih materijala (fina keramika, staklo, gra|evinski materijali, vatrostalni materijali, specijalni materijali).

Tehnoloske operacije

Magnetska koncentracija

Mokri postupak
Magnetska indukcija od 0.5T do 2.0T
Trakasti, Bubnjasti, Visoko Gradijentni Magnetni Separator


Suvi postupak
Magnetska indukcija od 0.5T do 2.0T

 
Elektrostati~ka koncentracija
Suvi postupak
Elektrostatičko polje  izme|u elektroda stvara se pomoću elek.napona od 0  – 20000V.

 
Gravitacijska koncentracija
U fluidu voda
Mašina taložnica
Klatni sto
Spiralni koncentrator

U fluidu teška sredina
P-T analiza
Konusni koncentrator