Služba za administrativne, opšte i poslove tehničkog održavanja

U službi se obavljaju pravni, kadrovski, bibliotečki poslovi, poslovi pisarnice i arhive, kurirski, čuvarski, poslovi održavanja higijene i drugi administrativni poslovi, sa ukupno devet izvršilaca.

Služba funkcioniše u skladu sa politikom sistema kvaliteta prema standardima JUS ISO 9001 i organizovana je sa ciljem obezbeđenja neophodnih resursa, a radi povećanja zadovoljstva korisnika u ispunjenju njihovih zahteva.

U službi se pored poslova prijema, prijave zaposlenih i praćenja promene njihovog angažovanja, vode kartoni radnika sa svim relevantnim podacima uz stalno njihovo ažuriranje.

Služba inicira i izvršava sve zahteve u skladu sa definisanim obavezama saglasno zakonima i drugim institutskim aktima.