Centralna laboratorija za ispitivanja

Krajem 1999. god. usvojen je Pravilnik o organizaciji Instituta u okviru koje se formira Centralna laboratorija za ispitivanja kao samostalna organizaciona jedinica a što je verifikovano i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta instituta br.11/2-3, 2009.god.

Politika kvaliteta Centralne laboratorije za ispitivanja je sastavni deo poslovne politike i politike kvaliteta Instituta zasnovana na ispunjavanju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, u domenu pružanja usluga hemijskih, fizičko-hemijskih i mineraloških ispitivanja, u oblasti zaštite životne sredine i pripreme mineralnih sirovina.

Laboratorija je akreditovana od strane ATS, br 01-153.

Primarni interes Centralne laboratorije za ispitivanja u oblasti kvaliteta je zasnovan na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem totalnog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja korisnika naših usluga.

Organizacija Centralne laboratorije za ispitivanja prikazana je na šemi: