C U R R I C U L U M           V I T A E


Velimir V. Antanasković

dipl.ing. mašinstva, istraživač

Lični broj: 1502955710125

Lični podaci

Ime i prezime: Velimir V. Antanasković

Datum rođenja: 15.02.1955.g., Beograd

Obrazovanje

Diplomirao: 1981.g. na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Profesionalno i radno iskustvo:

Od 1983. godine zaposlen u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu.

Istraživačke aktivnosti:

Radi u projektnom birou na poslovima projektovanja postrojenja za nemetalne sirovine i razvoju informacionih sistema u Institutu.

Strani jezici: Engleski

REFERENC LISTA NAUČNE I STRUČNE KOMPETENTNOSTI

Spisak radova (period 2000-2010)

Kategorija M 80 – Tehnička rešenja

M 83 – Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologija (uz dokaz), dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz)

 1. S.Milošević, J.Lemić, M.Gajić, V.Antanasković
 1. S.Milošević, J.Lemić, M.Gajić, M.Đuričić, N.Đoković, V.Antanasković
 1. S.Milošević, J.Lemić, M.Gajić, V.Antanasković
 1. A.Branković, V.Antanasković, V.Vidojković, G.Đurković, S.Milošević:
 1. V.Antanasković, J.Lemić, M.Gajić, N.Đoković, S.Milošević
 1. V.Antanasković: ,,Novo tehničko tehnološko rešenje dobijanja akceptora fumonizina”, Reg. broj: I-2, TR 6702B (25.11.2005)
 1. D. Radulović, A. Terzić, V. Antanasković

 

II M 30 RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

M-33 Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja, štampani u celini
 

 1. V.Antanasković, Lj.Andrić, S.Mihajlović, B.Ivosević, D.Todorović
 1. V.Jovanović, Dragan S. Radulović, B.Ivosević, V.Antanasković
 1. A. Terzić, Lj. Pavlović, V. Antanasković, D. Jevtić
 1. A.Terzić, Lj. Pavlović, V. Antanasković, D. Jevtić
 1. Lj. Pavlović, A,Terzić, N.Đorđević, V. Antanasković

 

M 23 Rad u časopisu međunarodnog značaja
 

 1. A. Terzić, Lj. Pavlović, Z. Aćimović-Pavlović, V. Antanasković

III M 50 OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA
M 53 Rad u časopisu nacionalnog značaja
 

 1. D. Radulović, A. Terzić, Lj. Pavlović, V. Antanasković
 1. Dragan S. Radulović, Anja Terzić, Ljubica Pavlović, Velimir Antanasković,
 1. prof. dr Dušan Izvonar, dipl. inž. teh., Mr. Dragan Radulović, dipl. inž. rud., Velimir Antanasković, dipl. inž. maš.

M-63 Rad sapošten na skupu nacionalnog značaja štampan u celini
 

 1. A.Terzić, Lj. Pavlović, Z. Radojević, V. Antanasković, Z. Aćimović Pavlović: ,,Primena elektrofilterskog pepela za dobijanje hidrauličnog veziva i njegova upotreba u građevinarstvu”, I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju, Zbornik radova, ISBN 86-80987-45-X, (p. 75-79), Soko Banja, Srbija, 2006
 1. D.S. Radulović, Lj. Andrić, V. Antanasković, N. Đorđević, B. Branković: ,,Upotreba mobilnih (pokretnih) postrojenja za recikliranje građevinskog otpadnog materijala”, I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju, Zbornik radova, ISBN 86-80987-45-X, (p. 156-161), Soko Banja, Srbija, 2006
 1. Terzić, D. Jevtić, Z. Radojević, V. Antanasković
 1. Dragan S. Radulović, Anja Terzić, Ljubica Pavlović, Velimir Antanasković, „Reciklaža otpadnog gipsa i njegovo ponovno korišćenje u građevinarstvu i keramičkoj industriji”, Zbornik radova “II Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju sa međunarodnim učešćem”, ISBN 978-86-80987-53-8 COBISS.SR-ID 143793420, Soko Banja, 7-10.10.2007, str 141-148.
 1. Anja Terzić, Ljubica Pavlović, Zagorka Radojević, Velimir Antanasković, „Primena sekundarnog sumpora kao vezivnog materijala za dobijanje betona i maltera“, Zbornik radova”, II Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju sa međunarodnim učešćem”, ISBN 978-86-80987-53-8 COBISS.SR-ID 143793420, Soko Banja, 7-10.10.2007, str 175-180

 

M-34 Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu

 1. Studija izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „LISINA“ kod Bosilegrada i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta,2008 god., Investitor VICTORIAGROUP – Novi Sad.
 1. Inovirana studija izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „LISINA“ kod Bosilegrada i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta,2009 god., Investitor VICTORIAGROUP – Novi Sad.

 

REFERENC LISTA U PROJEKTNOM BIROU

Postrojenja u PMS-u

(period 1984-2010)

 

 1. Glavni mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska u Lukić Polju kod Milića – Vlasenica, 1984, Investitor: Rudnik Boksita Vlasenica
 1. Glavni mašinski projekat postrojenja za preradu kaplinisanih granita “Garaši” Aranđelovac, 1985, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac 
 1. Investiciono – idejni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska “Moluška Reka” – Tuzla, 1985, Investitor: SIK – Tuzla 
 1. Glavni mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska “Moluška Reka” – Tuzla, 1985, Investitor: SIK – Tuzla 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat rekonstrukcije postrojenja za usitnjavanje i klasiranje mermera Venčac” - Aranđelovac, 1986 
 1. Investicioni program za dobijanje organobentonita “Kriva Palanka”, 1986, Investitor: “Bentomak” – Kriva Palanka 
 1. Glavni mašinski projekat separacije magnezita “Konjuh” – Kladanj, 1986, Investitor: “Vatrostalna” – Busovača 
 1. Glavni mašinski projekat primarnog i tercijalnog drobljenja “Blagodat” Vranje, 1986, Investitor: Rudnici olova i cinka “Blagodat” – Vranje 
 1. Investicioni program rekonstrukcije postrojenja za dobijanje feldspata “Prokuplje”, 1987, Investitor: “Feldspat” – Prokuplje 
 1. Investicioni program za rekonstrukcije postrojenja za proizvodnju filtracionih ispuna na bazi kvarcnih peskova “Kaolin” – Valjevo, 1987, Investitor: “Kaolin” – Valjevo 
 1. Investicioni program za izgradnju postrojenja za proizvodnju preparata “SKITAL B” za regeneraciju vodozahvatnih objekata i pratećih sistema, 1987, “Kaolin” – Valjevo, Investitor: “Kaolin” – Valjevo 
 1. Investicioni program za izgradnju postrojenja za proizvodnju granita za filtersku ispunu “Bela Crkva”, 1987, Investitor: “Kaolin” – Valjevo 
 1. Investicioni program postrojenja za mikronizciju flotiranog kvarcnog peska, “Bela Reka” – Bor, 1987, Investitor: RBN – Bor 
 1. Idejni tehnološko – mašinski projekat filtra`e kaolina “Rgotina”, 1987, Investitor: RO “Kvarc” – Rgotina 
 1. Investicioni program postrojenja za dobijanje kvarcnih nabojnih masa, Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor
 1. Investicioni program postrojenja za dobijanje valostonita Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor 
 1. Investicioni program postrojenja za dobijanje krečne paste Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor 
 1. Investicioni program postrojenja za filtra`u kaolina “Bela Reka” - Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za mikronizaciju flotiranog kvarcnog peska “Bela Reka” - Bor, 1988, Investitor: RBN – Bor 
 1. Mašinski projekat izvedenog stanja postrojenja za preradu kaolinisanih granita “Garaši” Aranđelovac, 1988, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac 
 1. Fizibiliti studija – Valorizacija feldspata i liskuna iz klase +0.044 mm separacije kaolina “Motajica” – Bosanski Kobaš, 1988 
 1. Investiciona studija za izgradnju postrojenja za flotiranje liskuna i feldspata “Motajica” – Bosanski Kobaš, 1988 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat prečišćavanja otpadnih voda “Venčac” - Aranđelovac, 1989, Investitor: “Venčac” - Aranđelovac 
 1. Glavni - fazni mašinski projekat postrojenja za dobijanje organobentonita – Vlasotince, 1989, Investitor: Fond za nerazvijene SRS 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat filtra`e kaolina “Garaši” Aranđelovac, 1989, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za dobijanje sintetike “Garaši” Aranđelovac, 1989, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za dobijanje elektro topljenog kvarca “Partizan” Aranđelovac, 1989, Investitor: “Šamot” - Aranđelovac 
 1. Glavni mašinski projekat primarnog drobljenja rudnika olova i cinka“Blagodat” Vranje, 1989, Investitor: Rudnici olova i cinka “Blagodat” – Vranje 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za preradu bakar sulfata “Župa” – Kruševac, 1989, Investitor: “Župa” – Kruševac 
 1. Predinvesticiona studija korisnih komponenata iz kvarcnih šljunkova iz le`išta “Bogovađa”, 1989 
 1. Studija iskoriščenja kvarcnog peska sa le`išta “Slatina”, “Čučuge” i “Avala” u funkciji postojećih i novih prerađivačkih kapaciteta, “Nemetali” – Valjevo, 1989.
 1. Glavni mašinski projekat postrojenja za dobijanje sintetičkog valastonita Bor, 1990, Investitor: RBN – Bor 
 1. Mašinski projekat izvedenog stanja postrojenja za preradu zeolita “Zlatokop” Vranjska Banja, 1990, “Nemetali” – Vranjska Banja 
 1. Predinvesticiona studija za mikronizaciju zeolita “Zlatokop” Vranjska Banja, 1990, “Nemetali” – Vranjska Banja 
 1. Investicioni program postrojenja za proizvodnju zeolita za potrebe agrokulture i veterine “Zlatokop” Vranjska Banja, 1990, “Nemetali” – Vranjska Banja 
 1. Idejni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska “Iran”, 1990, Investitor: ILR – Beograd 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za preradu kvarcnog peska “Iran”, 1990, Investitor: ILR – Beograd 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat postrojenja za proizvodnju kvarcnog peska za kristalno staklo “Bela Reka” Bor, B varijanta, 1990 – 91, Investitor: RBN – Bor 
 1. Investicioni program postrojenja za mikronizaciju oksida gvo`đa MKS Smederevo, 1991, MKS – Smederevo 
 1. Predinvesticiona studija dobijanja grafita iz mikserske prašine MKS Smederevo, 1991, MKS – Smederevo 
 1. Idejni mašinski projekatrekonstrukcije i otprašivanja postrojenja za drobljenje i klasiranje krečnjaka, “Prvi partizan” Ostrovica, 1991, “Prvi partizan” – Ostrovica 
 1. Idejni mašinski projekat postrojenja za domeljavanje klase – 16 + 0.6 mm u separaciji “Lukić Polje” – Milići, 1991, Investitor: AD “Boksit” – Milići 
 1. Investiciona studija za dogradnju postrojenja za preradu belih granita “Feldspat” Bujanovac, 1991, Investitor: “Feldspat” – Bujanovac 
 1. Uprošćen projekat postrojenja za dobijanje visokokvalitetnog SiO2 “Dnja Bela Reka” Bor,1991, RBN – Bor 
 1. Tehnička kontrola (REVIZIJA) glavnog mašinskog projekta:
  Investicioni program otkopavanja i prerade rude rudnika “Cerovo – Cementacija” za godišnji kapacitet od 2.5x106 tona vla`ne rude, 1991, Investitor: RBN – Bor
 1. Tehnička kontrola (REVIZIJA) glavnog mašinskog projekta:
  Glavni mašinski projekat dopunskog rudarskog projekta povećanja kapaciteta sa 8 na 12.5x106 tona suve rude godišnje flotacije “Veliki Krivelj” Bor, 1994, Investitor: RBN – Bor
 1. Tehnička kontrola (REVIZIJA) glavnog mašinskog projekta:
  Glavni mašinski projekat dopunskog rudarskog projekta povećanja kapaciteta sa 8 na 12.5x106 tona suve rude godišnje flotacije “Veliki Krivelj” Bor, 1994, Investitor: RBN – Bor
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat proizvodnje preparata na bazi zeolita i organozeolita, ITNMS Beograd, 2004, Investitor: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS) – Beograd 
 1. Dopunski tehnološko – mašinski projekat izvedenog objekta dogradnje separacije kvarcnog peska u Čučugama “Kopovi” AD Ub, 2004, Investitor: “Kopovi” - AD Ub 
 1. Glavni tehnološko – mašinski projekat homogenizacije gline postrojenja Slatina “Kopovi” AD Ub, 2004, Investitor: “Kopovi” - AD Ub 
 1. Glavni mašinski projekat postrojenja za preradu krečnjaka i proizvodnju kamenih agregata iz le`išta “Suvo Do”, Jelen Do, 2005, Investitor: NEXE grupa, “Jelen Do” - AD Jelen Do 
 1. Idejni mašinski projekat: Studija opravdanosti izgradnje separacije krečnjaka na bazi sirovine iz le`išta “Kraljeva Gora”, 2005, Investitor: AD “Boksit” – Milići, Republika Srpska 
 1. Glavni mašinski projekat postrojenja za dobijanje alkalno aktiviranog bentonita iz bentonitskih glina ležišta „Sokolac“, „Greda“ i „Gerzovo“, 2007, Investitor: AD „Bentonit“ – Šipovo 
 1. Studija izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „LISINA“ kod Bosilegrada i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta,2008 god., Investitor VICTORIAGROUP – Novi Sad. 
 1. Inovirana studija izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „LISINA“ kod Bosilegrada i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta,2009 god., Investitor VICTORIAGROUP – Novi Sad.